Факторинг:
• обсяг фінансування встановлюється на рівні до 100% від суми відступлення права вимоги. Вартість послуг факторингу встановлюються диференційовано, залежно від виду договору факторингу, структури фінансування, фінансового стану боржника, прострочки боргу та інших показників та складається відповідно до договору факторингу: із комісії (від 1% до 30 % від суми відступлення права вимоги) та плати за факторинг (від 1 до 30 % від суми відступлення права вимоги)
• фінансування під відступлення права грошової вимоги — ціна за домовленістю сторін;
• фінансування під дебіторську заборгованість — від 35 % річних у гривні.

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:

Максимальна сума до 10 000 000 грн.;
Строк до 72 місяців;
Цільове використання – на споживчі потреби;
Процентна ставка не більше 0,16% в день;

Погашення кредитів здійснюється за класичною схемою кредитування, з можливістю дострокового погашення заборгованості.

Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору щодо надання фінансової послуги (споживчий кредит) (надалі – Договір) відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Фінансову установу у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення строку, встановленого попереднім абзацом.

Протягом 7 календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору Позичальник зобов’язаний повернути Фінансовій установі грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим Договором на поточний рахунок Фінансової установи, який зазначений у Договорі.

Позичальник має право розірвати Договір, повністю повернувши всю суму одержаного кредиту (позики), а також проценти та інші платежі за користування ним.

Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін. Всі зміни та доповнення до Договору повинні бути викладені в письмовій формі й підписані Сторонами. Такі зміни та доповнення додаються до Договору і є його невід’ємною частиною.

Договір може бути продовжений за взаємною згодою Сторін, при цьому Сторони підписують відповідну додаткову угоду.

Договір вважається припиненим з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, Договорі або у чинному законодавстві України.

Позичальник сплачує Фінансовій установі проценти за користування коштами, отриманими за фінансовою послугою у валюті – гривня України,
по фіксованій процентній ставці, яка визначена в Договорі. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку дії Договору, окрім випадків
передбачених договором. Згідно правил надання Товариством фінансових послуги: з факторингу, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту, надання поручительств не передбачено надання додаткових фінансових послуг Клієнтам. Але у разі, якщо в окремих випадках Товариством надаватимуться додаткові
фінансові послуги, то положення про умови їх надання та їх вартість включатимуться до належним чином оформлених правочинів (договорів та правил) із обов’язковим
дотриманням/виконанням вимог, передбачених чинним законодавством України для таких випадків, зокрема, але невиключно, щодо належного інформування Клієнта про
додаткові фінансові послуги в тому числі їх вартість.